Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en Mediaelectronics én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.
In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

  • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
  • Wanneer u gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen zou retourneren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit door middel van een waardevermindering. Immers, als consument bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen;
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de prijs van goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik;
  • Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
  • Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

 

U kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

  • Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Mediaelectronics op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
  • Indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.